HÌNH NỀN GAME TRU TIÊN

80s toys - Atari. I still have