80s toys - Atari. I still have
HÌNH NỀN THIÊN LONG BÁT BỘ